Privacy verklaring

Privacy verklaring

Mondzorg Verstandig streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden doorgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Burgerservicenummer (BSN)
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mondzorg Verstandig verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens betreffende uw gezondheid door middel van een gezondheidsvragenlijst;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Mondzorg Verstandig alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/ verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.hopman@mondzorgverstandig.nl, dan verwijderen wij deze informatie

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Mondzorg Verstandig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van uw patiëntenkaart om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij vertrekken uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld met uw tandarts of huisarts zijn. Mondzorg Verstandig verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het mailsysteem waarin wij persoonsgegevens uitwisselen, Zorgmail, is beveiligd.

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij verplicht per patiënt een dossier bij te houden. Na uitschrijving van de praktijk wordt conform deze Wet het dossier nog 15 jaar bewaard.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondzorg Verstandig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eslie_hopman@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mondzorg Verstandig gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mondzorg Verstandig gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 
Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met:

Eslie Hopman, eigenaresse Mondzorg Verstandig.
Telefoonnummer: 072 2100 212
E-mail adres: e.hopman@mondzorgverstandig.nl

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij ragen u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Met of zonder verwijzing

Wij helpen je graag